História obce

Prvá písomná zmienka je z roku 1429, podľa nej sa obec nazýva Villa sancti Joanis /Hannushaw/. Kráľ Žigmund ju v tomto roku dal do zálohy mestu Kremnica. Dá sa však predpokladať, že vznikla v druhej polovici 14. storočia podobne ako obce Kunešov, Kremnické bane a Kopernica. Presný dátum však nie je známy. V roku 1564 sa obec spomína ako Lwchka, roku 1598 ako Haneszhey.

V roku 1600 bolo v obci až 54 zdanených domov. Jej neskorším majiteľom sa stala Banská komora. Je predpoklad, že lokátorom obce a jej prvým richtárom bol kremnický richtár Ján / Johannes / .

           Obec založili nemeckí kolonisti, ktorí sem prišli v priebehu 13 – 15 storočia na pozvanie uhorských kráľov. Obyvateľstvo v drvivej väčšine nemeckej národnosti sa zaoberalo baníctvom a poľnohospodárstvom.

Na tomto základe dostali právo slobodných občanov. Boli to nemeckí usadlíci z rôznych nemeckých a rakúskych krajín, ktorí ovládali banícke remesla a poľnohospodárstvo. Ich úlohou bolo pomôcť rozvoju banských oblastí. Každý usadlík s rodinou dostal veľkú časť pôdy ešte zalesnenú, ktorú si musel vyklčovať a potom mohol začať so zúrodňovaním. Po niekoľkých rokoch musel odovzdávať povinnú čiastku tzv. desiatok kremnickému panstvu. Muži sa zamestnali prevážne v baniach na zlato, doma spolu so ženami a rodinou obhospodarovali svoje políčka. Ženy sa zaoberali čipkárstvom. Obec Lúčky spolu s ďalšími susednými nemeckými obcami tvorili hlavnú hospodársku základňu pre kremnické bane na zlato niekoľko storočí. Úpadok baníctva v 16 – 19 storočí ťažko doliehal na obyvateľov obce.     Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. Počas stagnácie baníctva a v čase hospodárskej krízy si obyvatelia hľadali obživu aj v okolitých krajinách.   Po roku 1945 bolo pôvodné obyvateľstvo násilne vysídlené do Nemecka a dnes zostatok tohto etnika tvorí len niekoľko osôb.

Dnešné obyvateľstvo sa prisťahovalo z rozličných oblastí Slovenska, prevážne z Horehronia.

Prvé JRD bolo založené v roku 1949. V roku 1956 vznikli Štátne majetky. Tieto boli po roku 1989 sprivatizované.  

Obec Lúčky bola v rokoch 1980 – 1992 pričlenená ku Kremnici a tvorila jeho jednu mestskú časť. Po politických zmenách v roku 1989 a referende 1992 získala opäť samostatnosť.

        Matriku má obec vedenú od roku 1688. Škola je dokladovaná z roku 1779. V roku 1893 tu bola založená čipkárska škola, zanikla v roku 1945.